Kuriflock™,
Kurita Teknologi för utfällning av tungmetaller

Kuriflock™ 8603 stöder koleldat kraftverk i Tyskland för kontroll av kvicksilver och andra tungmetaller
Kuriflock™ 6907 används av en stål- och legeringstillverkare för säker kontroll av tungmetaller i fabriken i Spanien
Kuriflock™ 6907 stöder raffinaderi för att avlägsna tungmetaller i marksaneringsprocessen i Italien
Kuriflock™ 8603 tungmetallborttagningsmedel med bättre WGK-klass
Kuriflock™ 8603 används av europeiskt raffinaderi för att kontrollera bly och kadmium i dess avloppsvatten
Kuriflock™ 8603 används av kommunala bolag för att förbättra avfallsförbränningsanläggningar och påverkan från hushållsavfall
Tidigare
Nästa

Minimera tungmetallföroreningar i avloppsvattnet för att uppfylla miljökrav

Koncentrationen av tungmetaller i avloppsvattnet är en av de allvarligaste miljöutmaningarna vi står inför och ett stort problem för olika industrier.

Traditionella behandlingar uppfyller inte de resthalter av tungmetaller som fastställs i lagstiftningen på grund av metallhydroxidens partiella löslighet i avloppsvattnet. Detta kräver en alternativ metod.

Waste_water_subsequent clarification

Kuriflock™: Ny precipitant för tungmetall

Kurita har utvecklat en omfattande teknik för eliminering av tungmetaller från komplexa avloppsvatten genom utfällning. Med våra Kuriflock™-produkter kan vi hjälpa dig att skydda miljön och uppnå överensstämmelse med miljöstandarder.

KuriflockTM funktioner & fördelar

Förbättrad avskiljningseffektivitet för tungmetaller

Förbättra utfällningsprocessen och slamavvattningsprocessen med kortare utfällningstid.

Kostnadseffektiv lösning

Produktionen av avloppsslam och förbrukningen av ytterligare kemikalier minskar avsevärt jämfört med traditionell behandling, samtidigt som de lagstadgade metallresterna uppfylls.

Miljöövervakning

Kuriflock™ uppfyller EU:s gränsvärden för resthalter av tungmetaller.

Vår Kuriflock™ är lämplig för flera industrier, t.ex:

  • Förbränningsanläggningar för kommunalt/industriellt avfall
  • Metallurgisk industri - Produktion och bearbetning av stål
  • Kraftverk för fossila bränslen - Avsvavling av rökgaser/Stabilisering av flygaska
  • Oljeindustrin: Kvicksilveravskiljning efter avsaltare (raffinaderi), avsaltare för olje- och vattenseparation (fält)
 

Kontakta våra experter